پیاده روی به مشهد مقدس

اسامی افرادی که امسال پیاده به مشهد مقدس رهسپار شدند

1-علی اکبر معیلی  فرزند قربانعلی

2-سید عبدالله (الله ) استرابادی فرزند سید رضا

3-فردین عرب فرزند حاج برارعلی

4-محمد رضا عرب فرزند محمدعلی

5-سید جعفر استرابادی فرزند سید رضا

6-علی عرب فرزند ابوذر

7-ناشناس (نکایی )


منبع این نوشته : منبع
فرزند ,استرابادی فرزند ,مشهد مقدس